Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

Alicja Wojtyna-Jodko
Przewodnicząca SNPPiT / Chairperson of SNPPiT
tel. (+48) 52 346 76 67
e-mail: awjsnppit@snppit.pl
awjodko@wp.pl

Adres do korespondencji / Correspondence Address

SNPPiT
Skrytka pocztowa 26
Filia UP Bydgoszcz 11
ul. E. Gierczak 13
PL 85-797 BYDGOSZCZ