Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

CELE i FORMY DZIAŁANIA SNPPiT

SNPPiT: Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych zrzesza nauczycieli astronomii, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, ochrony środowiska, przyrody, przedmiotów technicznych i zawodowych ze szkół podstawowych, gimnazjów. szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. SNPPiT stanowi niezależne forum dyskusyjne, służące rozwojowi edukacji przyrodniczo – technicznej w Polsce.
Nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na społecznej pracy członków.

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

SNPPiT jest członkiem Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń na rzecz Edukacji Przyrodniczej ICASE (International Council of Associations for Science Education).

SNPPiT realizuje swoje zadania statutowe poprzez (m.in.):

powrót

WYSTAWY

Tematy dotychczas zorganizowanych wystaw to m.in.:

 

powrót

MISJA SNPPiT

Dlaczego potrzebne jest SNPPiT?

Toczy się dyskusja nad granicami poznania i kierunkami rozwoju. Rozwój cywilizacji technicznej (przemysł, transport, komunikacja oraz sprzęt codziennego użytku, internet) stwarza coraz wyraźniej widoczne zagrożenia zarówno dla środowiska jak i człowieka – żyjącego w środowisku, codziennie korzystającego z wytworów techniki.
Czy możliwy i bezpieczny jest nieograniczony rozwój zdobyczy technicznych bez rozwoju świadomości społeczeństwa?

W jaki sposób kształcić młode pokolenie oraz dorosłych, by umieli dokonywać takich wyborów, które zapewnią im dobrobyt i bezpieczeństwo życiowe?

Jaka jest rola nauczyciela w systemie edukacyjnym? Czy nauczyciel powinien ograniczać się tylko do wykonywania odgórnych zaleceń, czy też powinien w sposób twórczy nieustannie poszerzać swoją wiedzę, samodzielnie poszukiwać doskonalszych, bardziej efektywnych środków i metod nauczania oraz wychowania?

SNPPiT stwarza warunki dla otwartej dyskusji ww. problemów oraz wspiera i popularyzuje te inicjatywy nauczycielskie, które uaktywniają uczniów, mobilizują ich do rozwijania swoich zainteresowań i samodzielnego zdobywania wiedzy, przygotowują do podejmowania trafnych decyzji, które pozwolą im żyć w kraju w bezpiecznym dobrobycie.
Bardzo różne są inicjatywy nauczycieli: od uatrakcyjniania typowego nauczania formalnego w systemie klasowo – lekcyjnym po takie nowe formy, jak między innymi:

SNPPiT poprzez swoje działania przygotowuje nauczycieli polskich do partnerskiej współpracy z naszymi kolegami – nauczycielami w innych krajach europejskich.

powrót

CZŁONKOWIE

Jak zostać członkiem SNPPiT?

Członkiem SNPPiT może zostać każdy nauczyciel przedmiotów przyrodniczych i technicznych, który wypełni deklarację członkowską i opłaci roczną składkę w wysokości 40 zł. Deklarację można otrzymać w SNPPiT:

Skrytka pocztowa 93
85-797 Bydgoszcz 32
tel. 52 346 76 67
e-mail: awjsnppit@snppit.pl
awjodko@wp.pl

Wypełnioną deklarację członkowską należy przysłać do SNPPiT, a składkę (40 zł) – wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych
Bank Pocztowy SA I/O Bydgoszcz
Nr 26 13201117-2031-0624-2000-0001

Zgodnie ze Statutem:

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu; przyjmowanie – w oparciu o wypełnioną deklarację i opłaconą składkę.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:

powrót